Odznaka Żuka

Jak to działa?

Odznaka Żuka to kilkustopniowe wyróżnienie dla osób, które wielokrotnie uczestniczą w naszych wyprawach. Prowadzimy ranking tych osób. Postanowiliśmy więc je w jakiś sposób docenić i uhonorować. Wystarczy 7 wielodniowych wycieczek górskich, by uzyskać ją już w stopniu brązowym. Będąc posiadaczem różnych stopni odznak, można otrzymywać materiały promocyjne biura jak kalendarze albumy itp. do zniżek w kolejnych imprezach. Ważne jest to, że do ilości wypraw bierzemy pod uwagę także te wszystkie, które odbyły się w przeszłości. Do uzyskania odznaki niezbędna jest specjalna książeczka w której umieszcza się specjalne wlepki, po jednej z każdej wyprawy. Zapraszamy do udziału w zabawie.

Nasi zdobywcy!

Zobacz listę najbardziej wytrwałych górskich zdobywców,
którzy mają już na koncie Odznakę Żuka.
Możesz być następny, odznaki czekają!

Regulamin

1. Biuro Turystyczne „Piotr Żuk” ustala oraz przyznaje Odznakę Żuka. W dalszej części określaną skrótem OŻ.

2. Celem OŻ jest popularyzacja turystyki górskiej, mało znanych rejonów górskich w Polsce, Europie i na świecie, a także integracja uczestników wyjazdów trekkingowych organizowanych przez BT „Piotr Żuk”.

3. OŻ stanowi element lojalnościowy dla uczestników imprez BT „Piotr Żuk”

4. Zdobywanie OŻ odbywa się poprzez uczestnictwo w organizowanych przez BT „Piotr Żuk” wyprawach górskich.

5. Wyprawą górską jest impreza organizowana przez BT „Piotr Żuk”, która zawiera co najmniej 2 noclegi.

6. W przypadku imprez trekkingowo – wypoczynkowych, za uczestnictwo w wyprawie górskiej zalicza się udział w przynajmniej dwóch wycieczkach trekkingowych, które zawiera ta impreza.

7. Wyprawy górskie zaliczane są na poczet odznak od 2014 roku włącznie.

8. OŻ jest odznaką pięciostopniową. Ustala się następujące stopnie: Brązowy, Srebrny, Złoty, Platynowy i Diamentowy.

9. Odznakę zdobywa się w kolejności: Brązowy, Srebrny, Złoty, Platynowy, Diamentowy.

10. Po uzyskaniu przez pierwszych uczestników OŻ w stopniu Diamentowym wprowadzone zostaną wyższe stopnie OŻ.

11. Czas na zdobycie każdego ze stopni odznaki jest nieograniczony.

12. O odznakę może ubiegać się każdy uczestnik bez względu na wiek.

13. Warunki uzyskania poszczególnych stopni OŻ

    Stopień Brązowy – uczestnictwo łącznie w 7 wyprawach górskich

    Stopień Srebrny – uczestnictwo łącznie w 14 wyprawach górskich

    Stopień Złoty – uczestnictwo łącznie w 21 wyprawach górskich

    Stopień Platynowy – uczestnictwo łącznie w 28 wyprawach górskich

    Stopień Diamentowy – uczestnictwo łącznie w 35 wyprawach górskich

14. Do zdobycia kolejnego stopnia OŻ zalicza się wyprawy z niższych stopni OŻ.

15. Odznakę przyznaje się bezpłatnie.

16. Począwszy od Stopnia Srebrnego, posiadacz odznaki nabywa prawo do otrzymywania po obniżonych cenach lub bezpłatnie, materiałów promocyjnych biura, takich jak koszulki, albumy, kalendarze, naklejki itp., jeżeli takowe będą udostępniane.

17. Począwszy od Stopnia Srebrnego, posiadacz odznaki otrzymuje prawo do zniżek w przyszłych wyprawach górskich. 

  • Wysokość zniżki określona jest każdorazowo w ofercie poszczególnej imprezy.
  • Wysokość zniżki stosuje się adekwatnie do ilości odbytych wypraw i posiadanego stopnia OŻ na dzień zawarcia umowy.

18. Wręczanie odznaki odbywa się uroczyście podczas wypraw górskich lub innych spotkań.

19. Do OŻ przyznawany jest specjalny certyfikat.

20. Integralną częścią OŻ jest książeczka OŻ. Książeczka zawiera odpowiednie miejsca na wlepki. Każda wyprawa posiada swoją indywidualną wlepkę, którą umieszcza się w książeczce.

21. Wlepki są wydawane bezpłatnie po jednej sztuce dla uczestnika danej imprezy.

22. Wlepki z danej imprezy są wydawane na następnej imprezie i kolejnych.

23. Wlepki z wypraw z lat poprzednich będą wydawane indywidualnie dla każdego uczestnika, który w konkretnej wyprawie brał udział.

24. Zabrania się przekazywania wlepek innym osobom.

25. Na prośbę zainteresowanego uczestnika, BT „Piotr Żuk” udostępni zestawienie wypraw górskich w których uczestnik brał udział.

26. W miarę potrzeb i pomysłów BT „Piotr Żuk” może wprowadzić dodatkowe przywileje dla posiadaczy OŻ.

27. Weryfikacja uczestnictwa w wyprawach oraz ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do zespołu BT „Piotr Żuk”

28. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1.05.2021 roku.

Prawa autorskie

Wszystkie zdjęcia są naszą własnością i są chronione prawem autorskim. Zabrania się kopiowania i wykorzystywania zdjęć w jakikolwiek sposób bez zgody właściciela.

Copyright

​​All photos are my property and are protected by copyright. It is forbidden to copy and use photos in any way without the consent of the owner